Logowanie

Pamiętaj mnie

Jesteś duszpasterzem?

Już teraz zgłoś swoją parafię!

Pomoc Zgłoszenie

Współpraca

Chcesz włączyć się w naszą akcję i pomóc rozwojowi naszego serwisu? Zapraszamy Ciebie do współpracy, Ty także możesz zostać współautorem tej inicjatywy!

Regulamin Współpraca

 1. Postanowienia wstępne i definicje:
  1. Regulacje określone w Regulaminie dotyczą ogólnych warunków korzystania i funkcjonowania serwisu OgloszeniaParafialne.pl. W celu korzystania z serwisu Użytkownik zobowiązany jest do uprzedniego zapoznania się z treścią Regulaminu, oraz do jego bezwzględnej akceptacji.

   Definicje:

   • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z serwisu, która zaakceptowała Regulamin i przeszła pomyślnie proces rejestracji, która posiada dostęp do usług świadczonych przez Serwis. Użytkownik musi być osobą pełnoletnią. Dostęp do u przez osoby nieletnie jest możliwy pod warunkiem uzyskania zgody prawnego opiekuna.
   • Serwis – serwis istniejący pod adresem http://www.ogloszeniaparafialne.pl
   • Właściciel Serwisu – EMTRONET Andrzej Rzeźnik z siedzibą w Poznaniu, ul. Janickiego 22, NIP: 781-115-07-02
   • Regulamin – tenże dokument, określający zasady korzystania z Serwisu.
   • Administrator – podmiot zarządzający Serwisem, zdolny do podejmowania wszelkich decyzji w sprawie funkcjonowania Serwisu. Administrator ma prawo zawiesić, usunąć Konto Użytkownika, a także usuwać/modyfikować treści zamieszczane przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Administrator, jako osoba, wyznaczany jest przez Właściciela Serwisu.
   • Konto – wydzielona część przestrzeni dyskowej i odpowiednie rekordy w bazie danych, w których przechowywane są wszelkie informacje związane z Użytkownikiem (jego login, hasło, informacje osobiste, fotografie itp.). Konto reprezentuje postać Użytkownika w Serwisie. Wszelkie informacje osobiste Użytkownik wprowadza osobiście i dobrowolnie. Dane są przechowywane w systemie i wykorzystywane na potrzeby funkcjonowania Serwisu.
   • Login – indywidualna nazwa, określająca Użytkownika, wybrana przez niego na potrzeby rejestracji Konta.
   • Profil – Sekcja serwisu przedstawiająca dane oraz fotografie przekazane dobrowolnie przez użytkownika, z którymi mogą zapoznać się inni Użytkownicy.
   • Rejestracja – proces, po przejściu którego osoba fizyczna staje się Użytkownikiem, tj. uzyskuje od Administratora indywidualny login oraz Konto w Serwisie. Rejestracja jest dobrowolna i oznacza akceptację Regulaminu.
 2. Warunki uczestnictwa, korzystania z serwisu i odpowiedzialność
  1. Przedmiotem działalności Serwisu jest wymiana informacji między użytkownikami, gromadzenie wszelkiego rodzaju informacji na temat działalności Parafii Kościoła Katolickiego i ich propagowanie wśród Użytkowników.
  2. Aby skorzystać z funkcji oferowanych przez Serwis niezbędne jest przeprowadzenie procesu Rejestracji. Procedura Rejestracji następuje poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie Serwisu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony, w chwili Rejestracji.
  3. Osoba fizyczna, wypełniająca formularz rejestracyjny, stająca się Użytkownikiem, zobowiązana jest do podania w formularz swoich danych osobowych, zgodnych z prawdą.
  4. Zabrania się udostępniania Konta osobom trzecim, oraz korzystania z kont należących do innych Użytkowników.
  5. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
   1. Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego wszystkie postanowienia.
   2. Dobrowolnie przystępuję do korzystania z usług Serwisu.
   3. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą.
   4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym.
   5. Wyrażam zgodę na na wgląd w informacje zamieszczanie na moim Koncie przez innych Użytkowników.
   6. Zgadzam się na otrzymywanie materiałów informacyjnych i reklamowych od Serwisu drogą elektroniczną.
   7. Umieszczenie na Koncie wszelkich danych nastąpiło w sposób legalny i dobrowolny.
   8. Dane zawarte na Koncie i w formularzu rejestracyjnym są wyłącznie moimi danymi osobistymi, nie są danymi osobistymi osób trzecich, podanymi bez ich zgody.
  6. Właściciel Serwisu ma prawo odmówić świadczenia swoich usług Użytkownikowi bez podania przyczyn. W szczególnym wypadku może poprosić Użytkownika o potwierdzenie swojej tożsamości poprzez przesłanie kserokopii ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość, jednakże taka czynność jest dla Użytkownika dobrowolną.
  7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu Administrator ma prawo do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika, oraz do jego usunięcia.
  8. Administrator ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika bez podania przyczyn.
  9. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.
  10. Zabrania się naruszania prywatności innych Użytkowników, np. przez zbieranie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o innych Użytkownikach bez ich zgody.
  11. Zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Właściciela Serwisu, Serwisu, bądź innych Użytkowników.
  12. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabronione jest także używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
  13. Zabronione jest w szczególności umieszczanie treści niezgodnych z obowiązującą nauką Kościoła Katolickiego.
  14. Zabrania się rozsyłania „spamu” i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. przez Użytkowników.
  15. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny poprzez usunięcie swojego Konta.
  16. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć oraz treści umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe.
  17. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne. Wszelkie odpłatne usługi będą świadczone przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkownika wyłącznie po złożeniu odpowiedniej dyspozycji i wniesieniu opłaty.
  18. Nazwa Serwisu oraz jego koncepcja, a także wygląd graficzny, oprogramowanie i baza danych podlegają ochronie prawnej.
  19. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności w przerwach czasowych w funkcjonowania Serwisu.
  20. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników.
  21. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
  22. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.
  23. Administrator zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania oraz usuwania treści publikowanych przez Użytkowników, które są zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwe lub w innych sposób naruszają zasady współżycia społecznego.
  24. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
  25. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
 3. Dane osobowe, polityka prywatności
  1. W chwili rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Serwisu, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności, znajdującej się pod adresem http://www.ogloszeniaparafialne.pl/pages/privacy
  2. Właściciel Serwisu dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  3. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Właściciela Serwisu do celów funkcjonowania Serwisu.
  4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych zawartych na jego Koncie, oraz do ich zmiany.
  5. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.